Gói cước Mobile Internet

Ghi chú : Không có

M10

Dung lượng

50MB

Giá cước 10.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI M10 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M25

Dung lượng

150MB

Giá cước 25.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI M25 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M50

Dung lượng

450MB

Giá cước 50.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI M50 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M90

Dung lượng

- Miễn phí 2,1GB

Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI M90 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M120

Dung lượng

8.8 GB

Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI M120 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M200

Dung lượng

16.5 GB

Giá cước 200.000đ/30 ngày
Cú pháp TAI M200 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký